Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pinb.powiat.koszalin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Antoni Mońko.
 • E-mail: pinb@powiat.koszalin.pl
 • Telefon: 947140133

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
 • Adres: ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
 • E-mail: winb@szczecin.uw.gov.plzego:
 • Telefon: 914303250

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba PINB znajduje się na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jest to budynek czterokondygnacyjny, wyposażony w windę z przyciskami sterującymi umożliwiającymi odczyt piętra w piśmie Braille'a. Wejście główne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez progów i barier architektonicznych).

Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie i są oznakowane taśmą.

W hallu budynku po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, a na wprost od wejścia znajduje się punkt obsługi interesanta. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku.

W hallu budynku umieszczona jest tablica informacyjna w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku na chwilę obecną nie ma pętli indukcyjnych, pasów asystujących, istnieje możliwość poruszania się po terenie urzędu z psem przewodnikiem/asystującym.

W budynku na I i II piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Ułatwienia

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu
Wytworzył:
Antoni Mońko
(2022-04-15)
Udostępnił:
Michał Zawisza
(2022-04-15 10:33:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2022-09-29 12:54:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki