Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Zgłaszający się do tutejszego Inspektoratu powinien złożyć podanie z opisem sprawy. W podaniu należy podać dane swoje, właściciela oraz zarządcy obiektu budowlanego, którego sprawa dotyczy oraz adresy zamieszkania lub siedziby, a także dokładną lokalizację obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie. Podania i wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie ul. Racławicka 13 pok. 202 lub za pośrednictwem poczty.

Sprawy załatwiane są w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póź. zm.) - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Zgodnie z art. 64 § 1 w/w ustawy – jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy złożyć na formularzach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego (Dz.  U.  z  2023  r. poz.  682 z póź. zm.) lub drukach opracowanych przez Inspektorat dla ułatwienia składania kompletnych dokumentów. Druki dostępne są w sekretariacie Inspektoratu lub na stronie internetowej – zakładka druki do pobrania. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie ul. Racławicka 13, pok. 202 wraz z wymaganymi załącznikami.

Sprawy załatwiane są poprzez wydanie decyzji administracyjnej, przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych bądź pismem (odpowiedzią) w przypadku braku podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wydawane są również postanowienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2022-05-11 08:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2023-04-13 13:29:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki