DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna będąca w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wnioskuW przypadku gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art.13 ww. ustawy). 

Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej Inspektorat ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Inspektor może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty (art. 14 ww. ustawy). 

Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskaniu określonych środków osobowych i finansowych) wymaga od wnioskodawcy wykazania istnienia interesu publicznego. 

Udostępnianiu nie podlegają: 

    • dane osobowe, 
    • informacje niejawne, 
    • tajemnice chronione ustawowo, 
    • informacje chronione ze względu na: prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem orzecznictwa ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Oznacza to, że zakres przedmiotowy ustawy wytycza i obejmuje dostęp tylko do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkich informacji. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marika Minda
(2022-05-11 08:31:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marika Minda
(2022-05-11 08:53:46)